Hypotéka

HYPOTEKÁRNY ÚVER - podľa zákona o bankách

je v zmysle zákona o bankách dlhodobý úver, ktorý môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Maximálna výška hypotekárneho úveru je zákonom stanovená.

Podľa zákona o bankách č. 483/2001 Z.z.: „Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti od 4 do 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný najmenej vo výške 90 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu, a ktorý poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:


a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
c) vysporiadanie spoluvlastnických podielov,
d) údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
e) splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až d), ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou,
f) splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až d), ktorý nie je hypotekárnym úverom.

HYPOTÉKA ako spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou

 

je dlhodobý spotrebiteľský (spotrebný) úver, ktorého účelom je financovanie čohokoľvek - často nazývaný aj tzv. Americká hypotéka.

 

Podmienkou poskytnutia hypotéky je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má hypotéka oveľa nižšie úročenie a hlavne dlhšiu dobu splatnosti (1 až 45 rokov) ako klasický spotrebiteľský (spotrebný) úver bez zabezpečenia.

 

Hypotéka, na rozdiel od hypotekárneho úveru v zmysle zákona o bankách, môže byť poskytnutá aj do výšky 100% z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

 

Hypotéka môže byť aj kombinácia dvoch úverových produktov, a to spotrebiteľského (spotrebného) a hypotekárneho úveru v zmysle zákona o bankách. Banky a iné spoločnosti poskytujúce iný typ úveru ako hypotekárny úver nemusia mať špeciálnu licenciu udelenú Národnou Bankou Slovenska.

 

Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.